Öğrencilere Yönelik

Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına yönelik farklılaştırılmış programlarla hizmet verilmektedir. Müfredat farklılaştırma faaliyetleri ailelere yönelik eğitimler, mentörlük hizmetleri ve öğretmenlerin eğitilmesi ile desteklenmektedir. Programlar uygulanırken tam zamanlı ya da kısmi zamanlı programlar uygulanmaktadır. Öğretimim tümü basamaklar halinde ilerlemektedir. Programdaki basamaklar şu şekildedir:

Planlama

Eğitim sürecinin aile, öğretmen ve öğrenci ile koordine edilmesi gerekmektedir. En yetkili kişiden itibaren her çalışan üstün yetenekli öğrencilerin fiziksel, duyuşsal, sosyal ve gelişimsel özelliklerinin nasıl olduğu, bu öğrencilerin gereksinimlerinin neler olabileceği, öğrencilere geliştirilecek tutumların belirlenmesi konusunda hizmet içi eğitim tabi tutulurlar. Aileler de eş zamanlı olarak eğitim sürecine katılırlar.

Model Geliştirme

Üstün zekalı ve yetenekli çocukların topluma ve insanlığa ileri düzeyde fayda sağlamasında okulun bütününün bu faydaya katkı sağlayacağı inancı söz konusudur. Program, sadece üstün zekalı ve yetenekli öğrenciler için değil aynı zamanda iki kere farklı üstün öğrenciler için de önlemler almaktadır. Öğrencilerin gereksinimlerini karşılayarak, kendilerine göre eğitim almalarını sağlamakta ve ileri düzey gelişmelerine fırsatlar sunmaktadır. Geleneksel öğrenme ortamında, öğrenciler ezbere ve tek tip düşünmeye yönlendirilmekte ve bu durum iki kere farklı öğrenciler için iki kere zorlayıcı bir yapıya sahiptir. Öğrencilerin bireysel olarak ilerlemelerine fırsat vermeyen geleneksel öğretim hem üstün öğrenciler için hem de normal öğrenciler için olumlu bir gelişim sağlamaz. Bu durumu ortadan kaldırmak için model, öğrencilerin kendilerini fark etmelerini, olumlu benlik algısı oluşturmalarını, potansiyellerini kullanılarak ilerlemelerini ve gelişmelerini bunların yanında öğrencilerin toplumla bütünleşmesini hedefleyerek üstün öğrenciler için özel önlemler alır. Program dahilinde üstün yetenekli öğrencilerimize yaşam boyu gerekli olacak ve bulundukları zor durumların üstesinden gelecek beceriler kazandırma hedeflenmektedir. Ayrıca, bu öğrencilerden insanlık için geçerli olan evrensel değerler içinde kendi farklılığını dünyaya yarar sağlayacak şekilde insanlığa sunmaları ve daha sağduyulu ve verimli bireyler olarak yaşamın her sahnesinde bulunmaları beklenmektedir.

Modelin Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Akranlarının gördüğü müfredat programında öğrencinin yeterlilik düzeyi ölçülür. Ölçülen düzeyde eksikler varsa farklılaştırmalar yapılarak öğrencinin eksik yönü tamamlanılmaya çalışılır. Bu süreç öğrencinin hızına göre değişime uğrar. Model bireysel ilerlemeyi hedef alan ancak beceriler bakımından kaynaştırma ve bütünleştirmeyi esas alır. Bu boyutlar modelin daha etkili olması için düzenlemelerin ışığını belirler.

Tarama ve Belirleme

Öncelikle test yapıldıktan sonra seçilen öğrenciler için belirleme yapılır. Seçilecek grup ölçülen özellikler bakımından yaşıtlarından yüksek seviyede bulunan öğrencilerden oluşmalıdır. Öğrenci seçimi için kriter olarak belirlenen alanlar aşağıda verilmiştir:

 • Psikometrik Bilgi
 • Öğrencinin Gelişim Bilgisi
 • Sosyometrik Bilgi
 • Performans Bilgisi

  • Bu bilgiler öğrencinin programa dahil olması için ön değerlendirme sağlar. Bu değerlendirme kriterleri ve testler çalışanlara esneklik sağlar. Bu esneklik karar verme aşamasını farklı açılardan değerlendirme olanağı sağlar.

   Organizasyon Yapılarının Geliştirilmesi

   Gruplar öğrencilerin ilerlemelerine göre çeşitlenmiştir. İlerleyen öğrencilerin gruplarında değişiklikler yapılmaktadır. Sınıf materyalleri öğrenci seviyelere uygun olarak seçilmiştir. Gruplar esnek yapıda oluşturularak sağlıklı bir öğrenme ortamı geliştirilmiştir. Yaşamsal deneyimler için uygun ortamlar vardır. Konferans salonları çok amaçlı etkinlikler için kaliteli donanıma sahiptir.

   Personel

   Bu programda dinamik bir ekiple çalışılır. Ekibin içinde öğretmen kadrosu, rehber öğretmen, uzmanlar, akademisyenler, veliler, öğrenci temsilcileri, idari yapı yer alır. Ekibin amacı genel eğitim süreci ve kriz anında en iyiyi ve sağlıklı olanı yerine getirmek için koordineli şekilde çalışmaktadır. Öğretmenler akademik beceri öğretici yerine rehber görevini üstlenmektedir. Mentörlük konusunda eğitime tabi olurlar. Öğretmenler öğrencilerinin sıradan olmadığı fikrini kabul eden ve her bireyin kendine göre gereksinimleri olduğunun bilincinde olan yeniliğe ve farklılığa açık kişilik özelliğindedirler. Öğretmenler arasında öğrenciler hakkında sistemli ve düzenli aralıklarla olan görüşmeler yapılır. Ayrıca alan öğretmenleri arasında alanlarında olan gelişimi paylaşma, eğitimsel farklılaştırmaların etkinliliğini arttırma ve bunların verimli olup olmadığı konusunda fikir alışverişi yapılır. Böylelikle maksimum fayda sağlanır.

   Farklılaştırılmış müfredatın geliştirilmesi

   Modelin Bileşenleri

   A. Zenginleştirmeler

   • Birinci tip zenginleştirme: Öğrenciye müfredat dışı konularda deneyim sağlamayı hedefleyip ilgi alanları oluşturma amaçlar.
   • İkinci tip zenginleştirme: Öğrenciye grup halinde etkinlik ve birlikte çalışma fırsatını ve ilgilerini paylaşmayı amaçlar.
   • Üçüncü tip zenginleştirme: Öğrenciye özel konu ve programlarla dünyasal gerçekler üzerine derinlemesine fırsatlar vermeyi amaçlar.
   • Dördüncü tip zenginleştirme: Diğer zenginleştirme basamaklarında derece derece bulunarak öğrencinin ürününü topluma sunma veya paylaşma olanağı sağlayan düzenlemeleri amaçlar. Seminerler, münazaralar, tartışma platformları, bilimsel projeler, tiyatro gösterimi, konserler, sergiler.

    • B. Bireysel Gelişim

     Müfredatın farklılaşmasını gerektirerek okulun, öğrencilerin, uzmanların dahil olunması sağlanır. Veliler okul idaresi tarafından sürekli haberdar edilir ve velilerin fikirleri alınılır.

     • Kişisel Anlayış: Öğrenciye olumlu benlik algısı geliştirtmeyi hedefler. Öğrenciye mizacını ortaya koyan ölçekler yapılır. Böylelikle amacın başarılı olma durumu ölçülür.

      • C. Yaratıcılık

       Yeni bir bakış açısı kazandırma, alternetif çözümleri ve yolları bulma, yeni fonksiyon kazandırma ve yeni bir şey oluşturma olarak tanımlanır. Daha çok problem çözme hedeflenir. Bu sebeple öğrencilere yaratıcılığı geliştirecek fırsatlar sunulmaktadır. Metafor olarak beyni kullanan yaratıcılık öğretilen bir olgudur. Öğrencilere açık uçlu görevler, beyin fırtınası, yaratıcı drama, yaratıcı problem çözme, sanatsal atölyeler, yazı yazma gibi strateji ve yöntemler kullanılarak yaratıcılık geliştirme olanakları sağlanır.

       Destek Hizmetleri

       Rehber öğretmenleri, psikometristler, danışmanlar ve uzmanlar koordineli olarak bilgi alışverişi yapar. Haftanın belirli bir günü kriz çıkaran öğrencilerin durumları ve olaylar için görüşmeler yapılır ve bu görüşme sonucunu ertesi gün okul kadrosunun da bulunacağı toplantıda sunulacak şekilde raporlaştırılır. Daha sonra, bu durum karara bağlandıktan sonra bilmesi gerekli olan veliler haberdar edilir.

       Velilerin Programa Dahil Edilmesi

       Programın değerlendirilmesi aşamasından velilerinde görüşü alınır. Öğrencilerin evlerde göstermiş olduğu olumlu ve olumsuz tutum değişikleri uzmanlarla paylaşılır. Bilişsel ilerleme velilerle yapılan aylık toplantılarda görüşülür. Ayrıca iki kere farklı olan öğrencilerin velileriyle öğretmenler, uzmanlar ve rehber öğretmenler daha sık görüşür.

Referanslarımız

Kullanıcı referanslarımızı kaydırarak görebilirsiniz.